آقای چوب این افتخار را دارد که قبل از انجام هر کاری طرح سه بعدی اشپزخانه مورد نظر را طراحی نموده سپس شروع به کار مینماید برای توضیحات بیشتر و نمونه کار لطفا وارد صفحه شوید.